• http://ahuicai.com/052037/index.html
 • http://ahuicai.com/59089330/index.html
 • http://ahuicai.com/98428758971320/index.html
 • http://ahuicai.com/1160/index.html
 • http://ahuicai.com/057373839206/index.html
 • http://ahuicai.com/260530501/index.html
 • http://ahuicai.com/780693/index.html
 • http://ahuicai.com/9821095411174/index.html
 • http://ahuicai.com/083746397/index.html
 • http://ahuicai.com/054184939175/index.html
 • http://ahuicai.com/21679572443/index.html
 • http://ahuicai.com/90017511293179/index.html
 • http://ahuicai.com/9844821174/index.html
 • http://ahuicai.com/60121/index.html
 • http://ahuicai.com/0704786405/index.html
 • http://ahuicai.com/19870102107/index.html
 • http://ahuicai.com/6659891/index.html
 • http://ahuicai.com/4234880268/index.html
 • http://ahuicai.com/07260343674/index.html
 • http://ahuicai.com/642173179560/index.html
 • http://ahuicai.com/586647348/index.html
 • http://ahuicai.com/16440/index.html
 • http://ahuicai.com/9443988/index.html
 • http://ahuicai.com/6743039576251/index.html
 • http://ahuicai.com/192369975/index.html
 • http://ahuicai.com/4623993063/index.html
 • http://ahuicai.com/5395565067213/index.html
 • http://ahuicai.com/3664201318506/index.html
 • http://ahuicai.com/91724/index.html
 • http://ahuicai.com/2923207/index.html
 • http://ahuicai.com/87398849874/index.html
 • http://ahuicai.com/923927548/index.html
 • http://ahuicai.com/30835919/index.html
 • http://ahuicai.com/5905008/index.html
 • http://ahuicai.com/42315633456889/index.html
 • http://ahuicai.com/9797012069/index.html
 • http://ahuicai.com/218412568/index.html
 • http://ahuicai.com/5003227133/index.html
 • http://ahuicai.com/3745831381/index.html
 • http://ahuicai.com/8765716409125/index.html
 • http://ahuicai.com/667896727/index.html
 • http://ahuicai.com/4682127898/index.html
 • http://ahuicai.com/6504947766/index.html
 • http://ahuicai.com/9929939100082/index.html
 • http://ahuicai.com/465672466/index.html
 • http://ahuicai.com/914182/index.html
 • http://ahuicai.com/78179546/index.html
 • http://ahuicai.com/52002380895/index.html
 • http://ahuicai.com/708990892/index.html
 • http://ahuicai.com/545310/index.html
 • http://ahuicai.com/228684/index.html
 • http://ahuicai.com/2938317783775/index.html
 • http://ahuicai.com/1480198/index.html
 • http://ahuicai.com/1308702/index.html
 • http://ahuicai.com/366557302/index.html
 • http://ahuicai.com/19023580/index.html
 • http://ahuicai.com/20853742/index.html
 • http://ahuicai.com/965562/index.html
 • http://ahuicai.com/571600376299/index.html
 • http://ahuicai.com/2427666475/index.html
 • http://ahuicai.com/6033322/index.html
 • http://ahuicai.com/04348442802/index.html
 • http://ahuicai.com/810880550/index.html
 • http://ahuicai.com/1654757227/index.html
 • http://ahuicai.com/3018922/index.html
 • http://ahuicai.com/44665157/index.html
 • http://ahuicai.com/022470073/index.html
 • http://ahuicai.com/4841354551029/index.html
 • http://ahuicai.com/1359950/index.html
 • http://ahuicai.com/10012148147/index.html
 • http://ahuicai.com/40166040/index.html
 • http://ahuicai.com/459006270345/index.html
 • http://ahuicai.com/2009157/index.html
 • http://ahuicai.com/763338/index.html
 • http://ahuicai.com/6680597519/index.html
 • http://ahuicai.com/83351604865/index.html
 • http://ahuicai.com/73967422676/index.html
 • http://ahuicai.com/09695307639/index.html
 • http://ahuicai.com/53885328129021/index.html
 • http://ahuicai.com/16801935/index.html
 • http://ahuicai.com/53420392/index.html
 • http://ahuicai.com/47587643327/index.html
 • http://ahuicai.com/534565/index.html
 • http://ahuicai.com/28287076/index.html
 • http://ahuicai.com/55080/index.html
 • http://ahuicai.com/3343207105456/index.html
 • http://ahuicai.com/83281642/index.html
 • http://ahuicai.com/5536/index.html
 • http://ahuicai.com/5189994/index.html
 • http://ahuicai.com/01803522/index.html
 • http://ahuicai.com/627769/index.html
 • http://ahuicai.com/9269539793/index.html
 • http://ahuicai.com/25390957/index.html
 • http://ahuicai.com/15342446228/index.html
 • http://ahuicai.com/0567967756/index.html
 • http://ahuicai.com/328796398/index.html
 • http://ahuicai.com/3915326029/index.html
 • http://ahuicai.com/437571836013/index.html
 • http://ahuicai.com/3361754008/index.html
 • http://ahuicai.com/839516/index.html
 • http://ahuicai.com/052037/index.html
 • http://ahuicai.com/59089330/index.html
 • http://ahuicai.com/98428758971320/index.html
 • http://ahuicai.com/1160/index.html
 • http://ahuicai.com/057373839206/index.html
 • http://ahuicai.com/260530501/index.html
 • http://ahuicai.com/780693/index.html
 • http://ahuicai.com/9821095411174/index.html
 • http://ahuicai.com/083746397/index.html
 • http://ahuicai.com/054184939175/index.html
 • http://ahuicai.com/21679572443/index.html
 • http://ahuicai.com/90017511293179/index.html
 • http://ahuicai.com/9844821174/index.html
 • http://ahuicai.com/60121/index.html
 • http://ahuicai.com/0704786405/index.html
 • http://ahuicai.com/19870102107/index.html
 • http://ahuicai.com/6659891/index.html
 • http://ahuicai.com/4234880268/index.html
 • http://ahuicai.com/07260343674/index.html
 • http://ahuicai.com/642173179560/index.html
 • http://ahuicai.com/586647348/index.html
 • http://ahuicai.com/16440/index.html
 • http://ahuicai.com/9443988/index.html
 • http://ahuicai.com/6743039576251/index.html
 • http://ahuicai.com/192369975/index.html
 • http://ahuicai.com/4623993063/index.html
 • http://ahuicai.com/5395565067213/index.html
 • http://ahuicai.com/3664201318506/index.html
 • http://ahuicai.com/91724/index.html
 • http://ahuicai.com/2923207/index.html
 • http://ahuicai.com/87398849874/index.html
 • http://ahuicai.com/923927548/index.html
 • http://ahuicai.com/30835919/index.html
 • http://ahuicai.com/5905008/index.html
 • http://ahuicai.com/42315633456889/index.html
 • http://ahuicai.com/9797012069/index.html
 • http://ahuicai.com/218412568/index.html
 • http://ahuicai.com/5003227133/index.html
 • http://ahuicai.com/3745831381/index.html
 • http://ahuicai.com/8765716409125/index.html
 • http://ahuicai.com/667896727/index.html
 • http://ahuicai.com/4682127898/index.html
 • http://ahuicai.com/6504947766/index.html
 • http://ahuicai.com/9929939100082/index.html
 • http://ahuicai.com/465672466/index.html
 • http://ahuicai.com/914182/index.html
 • http://ahuicai.com/78179546/index.html
 • http://ahuicai.com/52002380895/index.html
 • http://ahuicai.com/708990892/index.html
 • http://ahuicai.com/545310/index.html
 • http://ahuicai.com/228684/index.html
 • http://ahuicai.com/2938317783775/index.html
 • http://ahuicai.com/1480198/index.html
 • http://ahuicai.com/1308702/index.html
 • http://ahuicai.com/366557302/index.html
 • http://ahuicai.com/19023580/index.html
 • http://ahuicai.com/20853742/index.html
 • http://ahuicai.com/965562/index.html
 • http://ahuicai.com/571600376299/index.html
 • http://ahuicai.com/2427666475/index.html
 • http://ahuicai.com/6033322/index.html
 • http://ahuicai.com/04348442802/index.html
 • http://ahuicai.com/810880550/index.html
 • http://ahuicai.com/1654757227/index.html
 • http://ahuicai.com/3018922/index.html
 • http://ahuicai.com/44665157/index.html
 • http://ahuicai.com/022470073/index.html
 • http://ahuicai.com/4841354551029/index.html
 • http://ahuicai.com/1359950/index.html
 • http://ahuicai.com/10012148147/index.html
 • http://ahuicai.com/40166040/index.html
 • http://ahuicai.com/459006270345/index.html
 • http://ahuicai.com/2009157/index.html
 • http://ahuicai.com/763338/index.html
 • http://ahuicai.com/6680597519/index.html
 • http://ahuicai.com/83351604865/index.html
 • http://ahuicai.com/73967422676/index.html
 • http://ahuicai.com/09695307639/index.html
 • http://ahuicai.com/53885328129021/index.html
 • http://ahuicai.com/16801935/index.html
 • http://ahuicai.com/53420392/index.html
 • http://ahuicai.com/47587643327/index.html
 • http://ahuicai.com/534565/index.html
 • http://ahuicai.com/28287076/index.html
 • http://ahuicai.com/55080/index.html
 • http://ahuicai.com/3343207105456/index.html
 • http://ahuicai.com/83281642/index.html
 • http://ahuicai.com/5536/index.html
 • http://ahuicai.com/5189994/index.html
 • http://ahuicai.com/01803522/index.html
 • http://ahuicai.com/627769/index.html
 • http://ahuicai.com/9269539793/index.html
 • http://ahuicai.com/25390957/index.html
 • http://ahuicai.com/15342446228/index.html
 • http://ahuicai.com/0567967756/index.html
 • http://ahuicai.com/328796398/index.html
 • http://ahuicai.com/3915326029/index.html
 • http://ahuicai.com/437571836013/index.html
 • http://ahuicai.com/3361754008/index.html
 • http://ahuicai.com/839516/index.html
 • 1
  2
  3
  4
  网站公告
  更多>>

  翻译领域
  更多>>
   小标 商务文档翻译            小标 留学移民公证翻译
   小标 财经金融翻译            小标 网站翻译
   小标 合同协议翻译            小标 软件本地化翻译
   小标 产品手册翻译            小标 影音翻译
   小标 产品说明书翻译        小标 游戏翻译
   小标 技术文档翻译            小标 桌面排版(DTP)
   小标 宣传资料翻译            小标 商务口译
   小标 招投标书翻译            小标 同声传译
   小标 学术论文翻译            小标 交替传译
   小标 专利文件翻译            小标 同传设备租赁

  翻译语种
  更多>>
  小标 英语翻译                     小标 葡萄牙语翻译
  小标 日语翻译                     小标 意大利语翻译
  小标 韩语翻译                     小标 西班牙语翻译
  小标 德语翻译                     小标 阿拉伯语翻译
  小标 法语翻译                     小标 荷兰语翻译
  小标 俄语翻译                     小标 越南语翻译
  小标 泰语翻译                     小标 印尼语翻译

  行业解决方案
  更多>>
  小标 自动化及制造业         小标 汽车业
  小标 电子及通信业             小标 金融及法律
  小标 能源化工业                 小标 IT及软件业
  小标 医学与生命科学         小标 专利技术
  小标 企业管理与咨询         小标 教育与培训
  小标 旅游行业                     小标 建筑行业

  关于恒安
  更多>>
  品牌极速大发5分排列三极速大发5分时时彩:专业专注,成就价值
  上海公司
  • 电话:021-6376018863760109
  • 地址:上海市中山南路969号谷泰滨江大厦1203室
  南京公司
  • 电话:025-8360292683602369
  • 地址:南京市红山路88号常发广场3号楼825-829室
  空白
  恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩简介

  上海恒安翻译有限公司(LocaTran Translations Ltd.) 是一家正规注册的高端专业翻译和本地化公司,为中国翻译协会理事单位,中国翻译协会本地化委员会会员,美国翻译协会会员,全球化与本地化协会会员,欧洲语言行业协会会员,翻译硕士(MTI)教学与实习基地 。我们致力于为中外各类企业组织量身定制最专业的语言解决方案。恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩主要专注于商务翻译、技术翻译汽车机械翻译电子通讯翻译电力设备翻译法律翻译 合同文档翻译财政金融翻译建筑工程翻译投标标书翻译生物工程翻译专利技术翻译医学文档翻译石油化工翻译学术论文翻译工程翻译网站翻译与发布、 商务陪同口译现场口译交替传译同声传译软件本地化翻译 软件测试、多媒体处理(包括转写、字幕翻译、影音翻译、配音翻译等)、支持多语种桌面排版(DTP)印刷、编辑、校对、以及同传设备租赁等与语言翻译相关的各类专业服务。作为一家知识型和学习型的智力密集型企业,恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩所肩负的光荣使命就是“为您扫除语言和文化障碍 ,成为您全球化道路上值得信赖的翻译合作伙伴”。

  恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩成立于2004年,总部位于上海,在南京设有专门的翻译基地,现有专职翻译、译审、校对、编辑、 QA、排版工程师、项目管理人员共六十余名,有近60名具有多年从业经验以及精通不同领域的审校专家、100多位来自美、英、德、法、日、韩等国的外籍资深翻译专家,各语种签约译员多达4000余名。所有译员均具有大学本科或硕士学历,并具备相关语种和专业领域的翻译资质,并聘请多所重点高校博士、专家、教授为我们的翻译顾问和高级译审,所有外到外的语种均由所在国家的母语翻译人 员完成,确保译文准确、地道,符合当地的语言和文化习惯。恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩可以处理包括英语、中文(简体与繁体 )、日语、韩语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、阿拉伯语、波斯语、荷兰语等在内的近八十个语种的笔译、口译、 交传、同传和软件本地化翻译和测试服务。恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩平均每月翻译多达800万字的文件资料以及1000小时以上的口译、同传、影视翻译和配音工作。

  质量控制

  恒安翻译公司为实现每个项目的平稳运作,实行项目经理负责制,每个项目均由指定的项目经理负责,项目经理是客户与翻译人员之间的唯一联络人,负责组织实施翻译流程中的各个环节,跟进项目进度并反馈相关问题,最大限度的保证翻译质量和交稿时间。

  高品质的翻译质量和服务质量是恒安翻译公司得以持续发展的源动力。 【更多介绍】

  翻译资讯
  更多>>
  常见问题
  更多>>
  成功案例
  更多>>
  2019-5-14
   翻译中要避免的7大问题
  2019-5-13
   什么是翻译中的转换法?
  2019-5-10
   林语堂翻译经验: “之乎者也”怎么译?
  2019-5-9
   中译英的八大戒
  2019-5-8
   第四届中国语言服务业协同创新发展国际论坛..
  2019-4-29
   作好口译的一些可行性对策
  2019-4-28
   “一带一路”英文翻译为什么不保留“One..
  2019-4-26
   如何快速提高英语翻译能力?
  2019-4-25
   翻译公司需重视翻译质量标准
  2019-4-24
   机器翻译革命强势来袭
  2019-4-23
   口译训练中的批判性思维
  2019-4-22
   关于医学翻译的那些事
  2019-4-19
   汪瑞:翻译这件“小”事
  2019-4-18
   如何查专业词汇的准确英文翻译?
  2019-4-17
   宗成庆:机器翻译的梦想与现实
  2019-4-11
   谁是中国翻译第一人?
  2019-4-10
   中国古典文学在俄罗斯的译介与研究
  2019-4-9
   关于法律翻译的几点看法
  2019-4-8
   如何做好广告翻译?
  2019-4-4
   标点符号也要翻译
  2019-4-3
   浅谈科技翻译经验
  2019-4-2
   周克希:法语翻译首先要靠感觉
  2019-4-1
   第十一届“中国翻译职业交流大会”将于5月..
  2019-3-29
   李景端:新时代的翻译家需要“升级”
  2019-3-28
   英汉法律术语翻译
  2019-3-27
   机器翻译取代人工可能永远无法实现
  2019-3-26
   顾彬:翻译是创造世界 也创造自己
  2019-3-25
   第八届全国口译大赛(英语)一号公告
  2019-3-22
   日语翻译的几点注意事项
  2019-3-21
   交替传译的一些技巧
  2019-3-20
   2019年江苏省翻译协会年会暨新时代翻译..
  2019-3-19
   如何创建“年轻化”翻译风格指南
  2019-3-18
   工程稿件翻译如何做到信达雅?
  2019-3-15
   译员如何培养自己的翻译领域?
  2019-3-14
   周克希:翻译首先靠感觉
  2019-3-12
   影响翻译质量的因素
  2019-3-11
   翻译诗歌与百年中国新诗
  2019-3-8
   如何面对机器翻译的现状?
  2019-3-6
   关于毕业论文翻译的一些技巧
  2019-3-4
   翻译就是追求两种语言“双赢”
  2014-3-28
   如果翻译的稿件只有几百个字,怎么收费呢?..
  2014-3-28
   你们使用机器翻译吗?
  2014-3-28
   除了翻译以外,我们还需要PDF、图纸排版..
  2014-3-28
   我们是国外公司,如何能得到贵公司的服务?..
  2014-3-28
   翻译也有售后服务吗?
  2014-3-28
   成为你们公司的长期客户有什么好处?
  2014-3-28
   我对你们翻译的稿件有些异议,该怎么处理呢..
  2014-3-28
   你们公司有什么资质?
  2014-3-28
   你们公司有专门的介绍视频或资料吗?
  2014-3-28
   你们可以提供外到外的翻译服务吗?
  2014-3-28
   你们可以为其他城市提供翻译服务吗?
  2014-3-7
   是否可以上门提供翻译服务?
  2014-3-7
   提供一个网站的网址,能够报价吗?
  2014-3-7
   是否可以上门洽谈项目?
  2014-3-7
   翻译资料是纸质的,是否需要寄到你们公司?..
  2014-3-7
   你们公司的行业优势在哪里?
  2014-3-7
   是否是正规翻译公司?具有翻译资质?是否可..
  2014-3-7
   擅长的翻译领域?
  2014-3-7
   客户资料是否能保密?
  2014-3-7
   翻译的价格是多少?
  2014-3-7
   翻译交稿时间周期为多长?
  2014-3-7
   为何每家翻译公司报价不同?
  2014-3-7
   质量是如何保证的?
  2014-3-7
   是否可以提供免费试译?
  2014-3-7
   翻译字数是如何统计的?
  2014-3-7
   交稿日期能否提前?加急费是如何计算的?
  2014-3-7
   合同如何签订?
  2014-3-7
   如何开发票?
  2014-3-7
   付款方式有哪些?
  2014-3-7
   长期协议如何签订?是否可以采取月结的方式..
  2014-3-7
   先付款还是收到译稿之后再付款?
  2014-3-7
   翻译完了不满意怎么办?
  2014-3-7
   你们是怎么进行翻译的?
  三星电子 奔驰 LG TCL 三一重工 宾利 宝钢集团 宝马 中国民生银行
  恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩关于我们   关于我们恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩专业笔译  专业笔译恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩口译同传  口译同传恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩本地化  本地化恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩公司优势  公司优势
  关于恒安 合作流程
  组织结构 翻译规范
  公司团队 质量保证
  网站公告 隐私保密
  联系信息 人才招聘
      
  技术翻译 专利翻译
  手册翻译 论文翻译
  商务翻译 医学翻译
  合同翻译 盖章翻译
  财经翻译 编辑审校
      
  商务口译 同声传译
  技术口译 交替传译
  展会口译 音像听译
  会议口译 双语主持
  陪同口译 同传设备
      
  软件本地化     桌面排版
  网站本地化     本地化工程
  课件本地化     多媒体本地化
  游戏本地化     本地化项目管理
  本地化测试
      
     优良的公司资质    严格的质控流程
     资深的专职团队    可靠的技术支持
     多语种译者资源    快捷的交付周期
     丰富的翻译经验    合理的收费标准
     海量语料库资源    贴心的译后服务
  恒安翻译公司专注翻译16年,是一家专业的人工翻译公司,潜心打造优质翻译服务品牌!
  恒安翻译有限公司法律顾问:安徽高速律师事务所周友鑫律师
  恒安极速大发5分排列三极速大发5分时时彩/ 恒安南京翻译公司版权所有  沪ICP备09017879号-4  恒安翻译(新版)
  翻译质量监督/投诉邮箱:info@ahuicai.com  
  Copyright © 2004-2019 LocaTran Translations Ltd. Translation & Localization Services. Nanjing / Shanghai, China Translation Company.
  网站地图